Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.stomatologia-kursy.pl

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę :Kol-Dental  Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-769, ul. Cylichowska 6, NIP 524-10-01-593, REGON:012382044  zwana dalej „Organizatorem”. Regulamin określa również tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązuje wszystkich Uczestników.

 

 1. ZGŁOSZENIEUCZESTNICTWA

2.1.Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz dokonanie płatności za Szkolenie.

2.2.W Formularzu Rejestracyjnym należy  wypełnić wszystkie pola. Uczestnik  ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2.3.Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Szkolenia oraz Regulaminu.

2.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych. Przesłanie komunikacji z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika

III. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW

3.1.Do 3 dni roboczych od wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz dokonania płatności za s szkolenie Uczestnik  otrzyma za pośrednictwem poczty email, potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.

3.2.Potwierdzenie wpisania na listę Szkolenia, gwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu.

3.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność dokonania wpłaty za Szkolenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

 1. PŁATNOŚĆ

4.1.Opłatę za szkolenie uczestnik może uiścić:

–  poprzez Serwis za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU

–  w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora

4.2.Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej.

4.3.Cena za Szkolenie podana w Serwisie jest wiążąca w chwili wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

4.4.Cena za Szkolenie zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach, serwis kawowy. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, kosztów podróży, parkingu itp. Płatnik/Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie Szkolenia.

4.5.Na żądanie Płatnika w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku Organizatora wpłaty za Szkolenie, Organizator wystawi i prześle (za pośrednictwem poczty email) Płatnikowi fakturę VAT w formie elektronicznej (PDF).Płatnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną po stronie uczestnika.

 

 1. RABAT

5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia rabatu za szkolenie, w szczególności  uczestnikowi który zgłasza większą ilość Uczestników (powyżej 3 osób)

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

6.1.Rezygnację z udziału w Szkoleniu Uczestnik może zgłosić do Organizatora mailowo na adres e-mail podany w Serwisie.

6.2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnik może:

 1. wskazać mailowo innego Uczestnika, który w zastępstwie weźmie udział w Szkoleniu (podając w wiadomości email jego dane: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email) lub wybrać i wskazać mailowo termin innego Szkolenia Organizatora, (podając w wiadomości email informacje o innym Szkoleniu: data, miejscowość, nazwa Szkolenia). Jeśli cena innego Szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Płatnik/Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy. Wskazany nowy termin Szkolenia nie może przekraczać 30 dni od daty Szkolenia, na które pierwotnie został zapisany Uczestnik.

6.3.Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (ceny za Szkolenie) w przypadku:

–  rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu i nie podaniu wymaganych informacji na temat zastępczego Uczestnika lub innego Szkolenia Organizatora lub

–  rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Szkolenia lub  nie wzięcia udziału w Szkoleniu.

6.4.W szczególnych przypadkach (wynikających z sytuacji losowych), gdy Uczestnik nie zgłosi rezygnacji i nie weźmie udziału w Szkoleniu, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na inne Szkolenie. Jeśli cena innego Szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Płatnik/Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.

VII. WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

7.1.Szkolenia realizowane są na warunkach umieszczonych w Serwisie.

7.2.Informacje dotyczące tematyki poszczególnych Szkoleń są zamieszczone w opisie danego Szkolenia.

7.3.Organizacja godzinowa Szkolenia zawarta jest w opisie danego Szkolenia .

7.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.

7.5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 1dnia przed rozpoczęciem Szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:

 1. miejsca Szkolenia,
 2. terminu i godziny rozpoczęcia Szkolenia,
 3. prowadzących Szkolenie.

7.6.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli:

 1. nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników,
 2. z innych przyczyn organizacyjnych.

7.7.W przypadku odwołania Szkolenia, za zgodą Płatnika kwota wpłacona za Szkolenie, które zostało odwołane przez Organizatora zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.

7.8.W przypadku odwołania Szkolenia, kwota wpłacona przez Płatnika może zostać mu zwrócona na rachunek bankowy, z którego Płatnik dokonał płatności, pod warunkiem przekazania (mailowo, telefonicznie, listownie) Organizatorowi prośby o zwrot.

7.9.Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkolenia na zasadach odmiennych od określonych w Regulaminie. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Płatnika, a niniejszy Regulamin wiąże Strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

8.1.Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie Szkolenia chronione są Prawem Autorskim.

8.2.Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.

8.3.Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

9.Reklamacja usługi szkoleniowej

Firma Kol-Dental sp. z o.o sp.k stosuje procedurę reklamacji usługi szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej.
1.Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez Organizatora, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;
c) szczegółowy opis problemu;
d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora  informacji o powstałej nieprawidłowości.

 1. Przy rozpatrywaniu reklamacji, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę.
  Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
  6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
  a) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
  b) zwrot części poniesionych kosztów,
  c) zwrot całości poniesionych kosztów-wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu 5 dni od zakończenia szkolenia.
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Kol-Dental Spółka z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 , 04-769 Warszawa , e-mail: info@koldental.com.pl

Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

 

11.Poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych.

12.Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Uczestnika, których ujawnienie mogłoby narazić Uczestnika na szkodę, o których Organizator dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.

 

 1. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
  w ust. 1 powyżej dot. Uczestnika lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

 

 1. Zobowiązanie Organizatora do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Uczestnika, nie dotyczy informacji, które:
  1. są lub będą jawne lub publicznie znane, lub
  2. były znane stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez stronę ujawniającą, na co istnieje pisemne potwierdzenie, lub
  3. zostały przekazane Organizatorowi przez osoby trzecie, lub
  4. Uczestnik przekazał je Organizatorowi z możliwością dalszego ujawnienia.

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organizatora, czy dane informacja może zostać udostępniona, zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z Uczestnkiem i uzyskać pisemne oświadczenie.

 

 1. O każdorazowym udostępnieniu informacji dot. Uczestnika podmiotowi trzeciemu, Organizator powiadomi Uczestnika.
Wyszukaj Szkolenie
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu

  Facebook